Dzisiaj jest: 16 Grudzień 2017    |    Imieniny: Albina, Zdzisław . Wszystkiego najlepszego!

Kaski

5 listopada 2009r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o kulturze fizycznej. Zmiana dotyczy zapisu mówiącego o tym, że "osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15. roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym"

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
USTAWA
z dnia 5 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Art. 1.
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 53c dodaje się art. 53d w brzmieniu:

„Art. 53d. 1. Uprawianie rekreacji zimowej w formie narciarstwa lub snowboardu odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.”;

2) w art. 57:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukończenia 15 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snowboardu przez tego małoletniego bez kasku ochronnego podlega karze grzywny albo karze nagany.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 i 1a następuje na podstawie przepisów Kodeksu w sprawach postępowania o wykroczenia.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
/-/ Bronisław Komorowski

 
Warunki narciarskie
Trasa 350m: ok
Trasa 100m: ok
Ośla łączka: ok

Śnieg: -
Grubość pokrywy:-
Warunki: brak

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Reklama